ಚಿಕ್ಕಡಿ ಮತ್ತು ನಿಪ್ಪಾನಿಯಲ್ಲಿ ಸಭೆ

ಇಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಮತ್ತು ನಿಪ್ಪಾಣಿ ಎರಡು ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಪಟ್ಟಣಕುಡಿ ಎಂಬ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆ
© 2020, Shri Maharushi Valmiki Gurupeeta | All Rights Resever